Postup pro vypracování SWOT analýzy

Při zpracování SWOT analýzy se provádí analýza makroprostředí, následně se provede analýza mikroprostředí. V závěru se tyto dvě provedené analýzy sloučí.

1) Posuzování silných/slabých stránek, příležitostí/ohrožení – obvykle sestavíme tabulku, která zaznamenává hodnocené faktory, a posouzení stavu (dobrý, průměrný, špatný).

růst

2)Pro hodnocení výkonnosti a závažnosti silných/slabých stránek ve vzájemných souvislostech se používá matice závažnost/výkonnost, která nabízí čtyři základní alternativy –

·         1. kvadrant – faktory zde mají nízkou výkonnost, proto potřebují vzhledem ke své vysoké důležitosti posílit.
·         2. kvadrant – faktory jsou pro prosperitu firmy nejdůležitější, proto se podnikatel musí soustředit na udržení jejich pozice.
·         3. kvadrant – obsahuje nepříliš důležité faktory, které nejsou pro budoucnost podniku prioritní.
·         4. kvadrant – faktory mají sice malou důležitost, zároveň jsou však výrazně silnými stránkami. Proto je nutné posoudit úsilí, které do jejich podpory bude podnik věnovat.

3) Pro posuzování příležitosti a hrozeb se využívá také matice, a to matice příležitostí a matice ohrožení.

·         Matice příležitosti – identifikuje marketingové příležitosti firmy, ohodnotit je z hlediska jejich přitažlivosti pro firmu a pravděpodobnost úspěchu, podle hodnocení zařadit příležitosti do matice. Nejlépe využitelná příležitost je v levém horním kvadrantu, nejméně vhodné příležitosti se nacházejí v pravém dolním kvadrantu. Pravý horní kvadrant představuje příležitosti, které jsou pro firmu sice atraktivní, ale obtížně realizovatelné. Příležitosti v levém dolním kvadrantu nejsou pro firmu ani příliš atraktivní, ani nemají velkou naději na úspěch.

statistika

·         Hodnocení ohrožení – je potřeba identifikovat ohrožení firmy, ohodnotit jednotlivá ohrožení dle pravděpodobnosti jejich výskytu a míry jejich závažnosti pro firmu. Nejvýraznější hrozby jsou umístěny v levém horním kvadrantu. Ohrožení v pravém dolním kvadrantu jsou pro firmu příliš nepodstatná. Hrozby v levém dolním a pravém horním kvadrantu sice bezprostředně podnik neohrožují, ale podnikatel by je vzhledem k dalšímu možnému budoucímu vývoji neměl podceňovat.
Výsledky SWOT analýzy lze následně představit ve výčtu nebo v tabulce. Analýza se vždy sestavuje pro konkrétní časové období. Musí být opatřená komentářem, který –
·         Dokládá vzájemné souvislosti jednotlivých faktorů
·         Vysvětluje, jak je možno konkrétní faktory využít
·         Které z nich je třeba eliminovat
·         Jaké úsilí je pro to třeba vynaložit
·         Jaké se mají podniknout kroky apod.

Autor příspěvku: marienbad-thc.cz